Publikace, které je možno zakoupit například v SOkA (Státní okresní archiv) na Střelnici nebo také ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě:

 

140 letNordböhmischer Excursions-Club a 140 let vlastivědné práce na Českolipsku

Autory textů jsou Miloslav Sovadina, Olga Sykáčková, Ladislav Smejkal a Jaroslav Panáček. Knihu o rozsahu 208 stran v pevné vazbě sestavil a bohatým obrazovým materiálem doprovodil Michal Panáček.

Členové spolku obdrží výtisk knihy zdarma, pokud se o něj přihlásí ve Státním okresním archivu Česká Lípa u paní Jarolímkové.

Ostatní zájemci si knihu mohou zakoupit za 250,- Kč ve Státním okresním archivu, v Reynkově knihkupectví, v Knihkupectví Rubický, v Regionálním turistickém informačním centru a ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.

 

Kriesche KRONIKA MĚSTA ČESKÉ LÍPY MISTRA HANSE KRIESCHEHO

Jednu z nejvzácnějších českolipských archiválií představuje kronika města České Lípy pekařského mistra Hanse Kriescheho, jediná v originále dochovaná městská kronika jediného autora z předbělohorské doby v severních Čechách. Přestože originál kroniky není uložen v České Lípě, ale uchovává jej Knihovna Národního muzea v Praze, řadí se po bok nejvzácnějších knih českolipského městského archivu. Státní okresní archiv Česká Lípa uchovává faksimile kroniky, které zhotovil v roce 1825 Václav Hanka.
Hans Kriesche se narodil v roce 1570 a v roce 1595 byl jmenován mistrem pekařského cechu. Od roku 1598 začal psát svoji kroniku a dovedl ji do roku 1621, přičemž datum jeho smrti neznáme. Kronika obsahuje na několika prvních stranách nedatované zprávy o příchodu Slovanů do českých zemí, počátcích Českého království a hlavního města Prahy. Poté již následují datované zprávy z období let 1171–1621, přičemž zprávy do roku 1598 čerpal autor z literatury, jiných kronik či svědectví pamětníků. Teprve od té doby pocházejí zprávy z autorových vlastních poznatků, přičemž byl sám přímým účastníkem některých událostí. Celá kronika obsahuje přes 500 dobových zpráv. Přibližně 70 % zpráv se týká České Lípy a jejího blízkého okolí, cca 13 % dění v Čechách v době císaře Rudolfa II. a jeho následovníků a zbylých 17 % tvoří zprávy týkající se událostí v celé střední Evropě, přičemž válečné události se většinou dotýkají i Českého království. V absolutním pořadí vedou zprávy o hrdelních zločinech, ať již v České Lípě, v Čechách a okolních zemích střední Evropy, následují zprávy o úmrtí měšťanů v České Lípě a zprávy o vojenských událostech v celém regionu střední Evropy.
V prosinci 2016 vydal Státní oblastní archiv v Litoměřicích spolu s nakladatelstvím Scriptorium edici originálního německého znění kroniky v paralelní podobě s českým překladem, doplněnou úvodní studií, poznámkami a rejstříky.
Kroniku zpracoval a přeložil Jaroslav Panáček.
Knihu bude možno zakoupit ve Státním okresním archivu Česká Lípa nebo objednat v nakladatelství Scriptorium za 407,- Kč.

 

Historismus a secese

Jaroslav Panáček – Michal Panáček: Historismus a secese v České Lípě


ISBN 978-80-260-7246-1. 52 stran, barevné fotografie.

Publikace představuje veřejné budovy a obytné domy postavené v  České Lípě na konci 19. a začátku 20. století v architektonickém stylu historismus a secese.

Publikaci můžete zakoupit u knihkupců v České Lípě, Městském informačním centru Česká Lípa, ve Vlastivědném muzeum a galerii v České Lípě nebo ve Státním okresním archivu Česká Lípa.

Cena publikace 60,- Kč.


Kostely v České Lípě

Jaroslav Panáček – Michal Panáček : Kostely v České Lípě

Publikace by měla obyvatelům a návštěvníkům města i všem zájemcům o historii podat ucelené informace o zaniklých a existujících kostelech v České Lípě. V úvodní kapitole je pojednáno o zaniklých kostelech sv. Petra a Pavla, sv. Mikuláše a o zaniklé židovské synagoze. Následují kapitoly o pěti dnes existujících kostelech, tj. sv. Maří Magdaleny, sv. Kříže, Narození Panny Marie, bazilice Všech svatých a kostele Církve československé husitské. Každá kapitola obsahuje kompletní údaje o historii kostela a jeho popis včetně vnitřního vybavení. Na závěr je uveden seznam vybrané literatury.
Publikace má 48 stran a obsahuje 70 barevných fotografií, rytin a kreseb.

Cena publikace 60,- Kč.

Publikace prodávají Státní okresní archiv, Vlastivědné muzeum a galerie, Městské informační centrum a všechna tři knihkupectví v České Lípě.

 

Technická zařízení na vodní pohon na CvikovskuM. Kolka: Technická zařízení na vodní pohod na Cvikovsku
(Katalog staveb (A-Z)), Liberec, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2012, 207 stran - cena Kč 197,-- a prodává se ve vrátnici muzea.

 

 

 

 

 

 

 

Založení augustiniánského kláštera v Č. L. Jaroslav Panáček: „Založení augustiniánského kláštera v České Lípě”, Česká Lípa 2010. Cena Kč 50,--
Publikace popisuje historii založení kláštera, jeho historický vývoj a významné osobnosti.
Obsahuje 47 stran, fotografie.
Publikace k dostání pouze v pokladně Vlastivědného muzea v budově bývalého kláštera.

 

 

 

 

Varhany a varhanáři Tomáš Horák: „Varhany a varhanáři na Českolipsku”, Česká Lípa 1996. Cena v SOkA Kč 90,--

 

 

 

 

 

 


Správní vývoj okresu Č. Lípa Miloslav Sovadina: „Správní vývoj okresu Česká Lípa od roku 1848 do roku 1990”, Česká Lípa 1998.
Zachycuje vývoj politické, finanční správy a soudnictví okresu Česká Lípa, cena v SOkA Kč 130,--

 

 

 

 

 

 

Regesta Lipensia Jaroslav Panáček: „ Regesta Lippensia”. Anotovaná edice pramenů k dějinám České Lípy do roku 1437.
Vydáno Česká Lípa 2000, cena v SOkA Kč 150,--

 

 

 

 

 


Městská kniha Ivana Ebelová a kol. (ed.): „Pamětní kniha města České Lípy 1461–1722” (edice Libri civitatis I.)
„Edice nejstarší dochované městské knihy města Česká Lípa”
Vydala UJEP Ústí nad Labem 2005, cena v SOkA Kč 400,--

 

 

 

 

 

Českolipské obrázky Jaroslav Panáček st.: „Českolipské obrázky”. Česká Lípa v kresbách Jaroslava Panáčka staršího.
Vydáno Česká Lípa 2006, cena v SOkA Kč 100,--

 

 

 

 

 

Dějiny archivu Česká Lípa M. Sovadina: „Dějiny okresního archivu Česká Lípa”, Česká Lípa 1997, cena v SOkA Kč 150,--.

 

 

 

 

 

 

Historické mapy a veduty Jaroslav Panáček: „Historické mapy, plány a veduty České Lípy”, Česká Lípa 2009.
Album obsahuje celkem 25 velice kvalitních reprodukcí historických vedut a map.
Doporučená prodejní cena Kč 300,--. K dostání například v prodejně Geodézie On Line.

 

 

 

 

 

Židé v České Lípě Marie Vojtíšková: „Židé v České Lípě”, vydáno 1999, stran 123.
Osudy židovské komunity, která byla půl tisíciletí součástí dějin České Lípy.
Cena v Městském informačním centru na náměstí je 15,-- Kč

 

 

 

 

 

Z dějin České Lípy Jaroslav Panáček, Marie Vojtíšková, Ladislav Smejkal: „Z dějin České Lípy”, vydáno 1999, stran 186.
Shrnutí dějin města České Lípy od jejího vzniku do roku 1945 doplněné obrazovým materiálem.
Textovou část knihy zpracovali autoři zabývající  se dějinami města po mnoho let.
Cena ve vrátnici Vlastivědného muzea Kč 40,--

 

 

Stará Česká Lípa Ladislav Smejkal: „Stará Česká Lípa v dobových fotografiích”, vydáno 2007, stran 188.
Druhé, doplněné vydání úspěšné obrazové publikace s fotografiemi různých podob České Lípy.
Cena v Městském informačním centru na náměstí je 380,-- Kč.

 

 

 

 

Další publikace v nabídce si lze prohlédnout přímo na stránkách Vlastivědného muzea: publikace, nebo také na stránkách Státního okresního archivu v České Lípě, také pod položkou publikace (obě slova publikace jsou funkční přímé odkazy, na které stačí kliknout).

 

Ve studovně Státního okresního archivu v České Lípě jsou k dispozici zdarma:

Poddanské povstání roku 1680 Sborník příspěvků k době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách.
Vydáno k 300. výročí povstání. Praha, TEPS, 1980.

 

 

 

 

 

Osmnáctá chasa M. Vojtíšková - B. Vojtíšek: Osmnáctá chasa v boji proti Deutscheböhmen.
Počátky československé samostatnosti na Českolipsku. Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzem, 1968.

 

 

 

 

 

 

Českolipsko literární Českolipsko literární – literárně historický sborník, který vychází nepravidelně.
První číslo vyšlo v r. 1975 a poslední v r. 2002.
Celkem bylo vydáno 14 čísel. V této řadě vyšly  dva sborníky monotématicky zaměřené.
Autor J. Rambousek: Jiří Mahen a Českolipsko a Zd. Vyhlídal: Jakub Arbes jako literární vědec.
Sborníky jsou zdarma, pouze  poslední dvě čísla z roku 2001/XIII  a 2002/XIV jsou za Kč 60,--.
Bližší informace o obsaho na stránkách SOkA: Českolipsko literární